دوره طراحی کسب و کار پایدار

دوره طراحی کسب و کار پایدار این دوره توسط دفتر UNODC سازمان ملل و با همکاری تیم ارزش آفرینان افغانستان،…

480
رایگان!